...
بوی دریا میاد
بوی خواب طولانی
همه چی یه جوریه
مثل وقتی که یه موج گنده میاد و میبرتت زیر آب
همه چی میره بکگراند. همه صداها بم و گنگ و بی اهمیت میشن
همه چی یه جور آروم مه گرفته ای میشه

بوی دریا میاد
با یه خواب طولانی