...
می دانی ...
من،از خیال تو بار برداشته ام، یعنی چه ؟