...
من خنگم.
اممم .. یعنی راستش رو بخواینا .. من خنگ نیستم ٬ من خنگ‌ترم.