...
سرت رو میذاری تو گودی گردنم ٬ دستت رو میندازی روم ٬ چشمات رو میبندی و همه چیز تموم میشه.
من آسمون رو نگاه میکنم و حست میکنم.