...
یه جایی هست
یه دشته پر از شقایقه وحشی
همه شون قرمز
وسط همه شون سیاه .......