...
.... مانند آويزان شدن از لبه ی پلی ست پس از آنكه افتاده ای.. انگار حركت نمی كنی، تنها آويزانی، ولی تمام نيرويت را می طلبد..