...
نشستم
فکر میکنم
اکباتان
هاجر
آتیش
خیسی چشما رو دوست دارم. همین