...
صدای مچاله شدن بسته ی وینستون لایت
صدای خرد شدن گلای رز زرد خشک شده
صدای گریه ی بیصدای مادر
صدای سنگریزه های جا مونده پشت در خونه
صدای سوختن شمع
صدای قصه.