...
من؟ من یه غول یخی ام. یه غول سرد و ساکت و خنگ.