...
استیو رو به غروب کرده و میخواد بره بختش رو از خورشید خونین تو غروب بگیره.
هری گیر داده که واسه استیو بریم یه اسبی مثل جالی پیدا کنیم که یه کم مراقبش باشه. به نظر هری سفر کردن رو به غروب تو غرب وحشی واسه یه عاشق خسته مثل استیو خطرناکه.
خب منم از جالی بدم نمیاد ٬ ولی هر چی دور و برم رو نگاه میکنم فقط بوشوک میبینم.

استیو ... تو را چه شده است؟