...
فکرشو بکن
هیچی نشده کلی دلم تنگ شده
نه که دپرس شده باشما
فقط کلی جیش دارم.
حالا چی کار کنم که؟