...
جیش دارم جیش دارم جیش دارم جیش دارم خیلیم دارم.
تازه جیشمم درد میکنه
به کی بگم این دردو؟ ها ؟ روباتا همه مردن. میرم جیش میکنما ...