...
- استیو بس کن دیگه.
+ استیو بس کن دیگه.
: استیو خواهش میکنیم بس کن دیگه.
.
.
.
استیو رفته هفتاد دلار پول داده یه صندلی چوبی خریده که تاب بخوره نشسته کنار در خونه هی ته کوچه رو نگاه میکنه و منتظر غروبه.
جالی به جهنم ٬ یه بوشوک به این برسونین تو رو خدا. بچه‌م از دست رفت.