...
پیک اول
پیک دوم
پیک سوم
پیک چهارم
حالا قلیون
کم دود میکنی ٬ ولی تو آبش یه کم یخ و جین میریزی که بلزونتت.
حالا بنگ اول
بنگ دوم
حالا میتونی فکر کنی که رستگار شدی.
داری فکر میکنی؟ پس ریدی که . هنوز رستگار نشدی.
یه کم سرفه کن و چشمات رو ببند. کمل گوش بده و به معجزه‌های صد سال آینده‌ت فکر کن.
حالا موقع‌ پروازه.
بارون میاد.
شیندلر لیست٬ بدون پیانو.
تو بارون چرخ هواپیما لیز میخوره.
رِکویوم فور اِ دریم.
دیدی پرنده ها بدون بال زدن پرواز میکنن ؟
اِ ؟ ملخ چرا کار نمیکنه؟
موقع سقوط صدای آلفا میاد.
چشماتو باز کن
داری میخوری زمین.
لبخند بزن.
این بنگ آخره :)