...
تو که دست منو میخوندی
تو که دست منو میشناختی
تو که دست منو حفظ بودی
اینجاشو نخونده بودی که من همیشه دست رو بازی میکردم نه؟