...
دیدی روزه میگیری بعد موقع افطار اذان که میدن یه جوری میشی ؟ یه جور احساس افطار کردن میکنی !! یه چیزی شبیه سبکی. یه احساس آبی لبخند دار .
میخوام روزه بگیرم دیگه نگم دوست دارم. بعد از خواب بیدارت کنم که مثلاً افطار کنم ... اگه گفتی با چی ؟