...
همه چیز میچرخه.
کافیه یه کم بشینی عقب و چشمات رو ببندی و دوباره باز کنی و از نو نگاه کنی.

shifting the dream
it's charging the scene
I know where I marked the signs...