...
دخترا وقتی موقع ابرو برداشتن روپیشونیشون بین ابروهاشون رو زخمی میکنن میفهمن که عاشق شدن ٬ پسرا چی پس ؟ برم ابروهامو بردارم ؟