...
دیدی کلمه‌ها همه جنده‌ن؟

پ.ن. من عاشق دختر جنده‌ای بودم که هرشب چشمانش را میبست و درد میکشید. ...