...
هری عقیده داره جیش دارم دیگه لو رفته ، باید اسم رمز رو عوض کنیم ! از وقتی ماریا رفته سفر زندگیمون به هم ریخته. دیگه نمیشه حتی جیش داشت. استیو هم که کلاً رفته مرخصی به تماشای غروب ! یکی بیاد ما رو جمع و جور کنه که .