...
میخوام همه چی رو تو دنیا آتیش بزنم هیچی نمونه غیر از تو
یعنی تو دنیا من باشم و تو
خوبیش اینه که دیگه وفتی تو دنیا هیچی دیگه نباشه حوصله‌ت هرچقدم که از من سر بره مهم نیست ٬ همه چیو آتیش زدم آخه کاری نمیتونی بکنی که . بیا با من سر خودتو گرم کن.