...
دنیا یه بازیه که از هر دستی بدی کاری به کارت نداره میاد و کونت میذاره دو دستی .