...
فکرش رو بکن. یه زندگی به همین سادگی میتونه تموم بشه.
هنوزم The Last Temptation گوش میکنم. کویره رو میبینم با دایره‌ای که دور خودش میکشه.