...
یکی بود
یکی نبود
یه غوله بود
یه مورچه‌هه بود
غوله عاشق مورچه‌هه بود
عاشق مورچه‌هه که بره رو سینه‌ش و هی رژه بره و غوله تماشاش کنه
مورچه‌هه اما خل بود
غوله ... خنگ
حتی خنگ‌تر از اسب آبی تنهای تو قصه‌ها ...