...
من ٬
پری کوچک غمگینی را می‌شناسم ٬
که در اقیانوسی ... دور ....
مسکن دارد ...