...
.....
- تل می ابات هر
- وای؟
- بیکاز یو لایک تو ریممبر هر