...
فرض کن میریم کوه ٬ اون بالا که از کلی سنگا گذشتیم یه دشت میشه ٬ وسط دشته یه دریاچه‌ست . آبش‌هم خیلی سرده . بریم شنا ٬ بریم شنا ٬ بریم شنا ...