...
حرف
از اینا که صدا داره
از اینا که دهنت تکون میخوره از توش صدا میاد بیرون
از اینا
از اینامه.