...
........
خيلي به اين موضوع فكر كردم
اون سوسكي كه وقتي داشتم از يه شكاف يه سانتي بهش پيف پاف ميزدم،
به جاي اينكه از اون طرفي بره و از پيف پاف فرار كنه،
ميخواست از همون شكاف يه سانتي بياد تو،
از رو اسكليش اين كار رو كرد
يا ميخواسته در آخرين لحظات عمرش دليرانه از خودش دفاع كنه و به من حمله كنه؟