...
من هزار بار عاشق شده ام ، و هر بار این عشق دیگری ست ...