...
هنوزم که هنوزه اگه فقط یه آهنگ بخوام انتخاب کنم قهوه‌ای دیگر برای راه رو انتخاب میکنم.