...
ما اونقده همدیگه رو دوست داریم که چشم دیدن همدیگه رو نداریم. هر شبم با هم قهر میکنیم ٬ فرداشم نمیتونیم سربه‌سر هم نذاریم و دوباره دعوا نکنیم. دلمون تنگ میشه خب.