...
« بدون تردید دیوانه‌ای که از فرط خشم و ضعف به الکل پناه می‌برد خیلی زودتر از شیروانی‌سازمست سقوط می‌کند »