...
میدونی؟‌ فرودگاه دیوارای شیشه‌ای داره. وقتی ازش رد بشی پشت شیشه‌ها رو فقط میتونی ببینی٬ ولی هیچ‌وقت دیگه نمیتونی برگردی. میتونی دودشو محکم بکشی تو ریه‌ت طوری‌که سوزشش رو حس کنی و رد راهش بمونه رو سینه‌ت. میتونی دستت رو بذاری روی سینه‌ت و محکم سرفه کنی طوریکه شونه‌هات تکون بخورن و خم بشی و دستت رو بگیری به زانوهات. میتونی چشمات رو ببندی و دردش رو حس کنی و منتظر بمونی تا علفایی که کشیدی شروع کنن دیوارای شیشه‌ای رو برات تمیز کنن. دراز بکش و چشمات رو ببند و دستت رو باز کن ٬ طوری‌که انگار میخوای یه کاغذ بزرگ صاف بی‌خط رو اونقدر بغل کنی که مچاله بشه.