...
ببین٬ اونی که تو توشی پیله نیست ٬ تار عنکبوته . از یه تار عنکبوتم هیچوقت یه پروانه بیرون نمیاد ...