...
به زمان فکر کن. به دنیایی که بعد زمان رو میتونی از توش برداری.