...
یه تیغ تیز برمیداری
یه زخم ریز درست میکنی
نگاهش میکنی
هنوزم خون دوست دارم ٬ هم رنگش رو ٬ هم مزه‌ش رو.