...
وقتی یه جسد رو میگیری تو دستت ٬ اول سنگینیش رو حس می‌کنی یا سردیش رو؟