...
دستام رو باز میکنم و میذارم جلوم و خیره ٬ دنبال خط عمر میگردم ...