...
صدای سوت قطار میاد
گوش کن
صدای چرخای آهنی قطار میاد ...

کلاغ سالخورده بالی نخواهد زد .