...
بعضی وقتا هم گوشه ی یه کاغذ قد یه نقاشی یا نصف یه نقاشی تا میخوره موقع ورق زدن
اینجوریه که یه آدمی یا نصف یه آدمی خیلی بیشتر ازونی که باید بمونن تو دنیا میمونن
نصف یه آدمم یعنی مثلا تو تصادف کنی و دو تا پاهات قطع بشن
چون روی دو تا پاهات صفحه ی جدید اومده و بقیه ت ولی از پشت اونجایی که تا خورده معلومی
تا وقتی که خدا بفهمه و تا خوردگی رو صاف که همه ت بره زیر کاغذ جدید