...
دیدی ؟ زندگی خیلی کوتاه‌تر از اونیه که فکرشو میکنی ....