...
دیدی میخوای هویج پلو بخوری نیست؟

پ.ن. ۱. دستت رو میذاری رو کیبورد و خشک میشی.
پ.ن. ۲. you cannot hide ...