...
اگه خدا هست
اگه حرف زدن بلده
اگه صدا میاد
بیزحمت یه دو دقه اون آسمونا رو ول کنه بیاد پایین
لطف می‌کنه البته ٬ ولی همین الان بیاد دو کلمه به من بگه چی کار باید بکنم
من گیجمه
خستممه ٬ نمتونمم دیگه فکر کنم
خب ؟
ممنون.