...
دلم الان بغل می‌خواد.
فقط بغل
خیلی بغل
آرومِ زیاد ساکت خوب تا خوابم ببره.