...
البته این عکس قرار نیست آهنگ داشته باشه ٬ ولی من الان ایمولیشنم میاد ..