...
دلم می‌خواد کوچیک بشی، خیلی کوچیک
اونقد کوچیک که همه‌ت توی بغلم جا بشه
که بغلت کنم و مواظبت باشم، که از هیچ طرفی باد سرد نیاد سمت تنت
که بشه دکمه‌های پالتومو روت ببندم و زیر پالتوم توی بغلم قایمت کنم و هیچکسی هم نفهمه که تو یهویی کجا گم شدی
یا ازونم کوچیکتر،‌ اونقد کوچیک که توی جیب پالتوم جا بشی
که بذارمت توی جیبم و دستمم توی جیبم باشه، ‌آروم بگیرمت توی مشتم که موقع راه رفتنم هی بالا پایین نشی که سرت گیج بره
بقیه‌هاشو هم نمی‌گم برات