...
اوهوم ... « درد ٬ ادامه‌ی بی‌تردید هر لذت است؛ لذت، درد ٬ و درد ٬ و درد ... »