...
هر کسی ٬ هر آدمی
یه رازه
و این همه چیز رو تعریف میکنه.