...
روزه‌ی بدون سحری
با لبای خشکِ خشک که کم‌کم شروع میکنن به پوست پوست شدن
که با نوک دندونات هی میکشی و میکنیشون و خون میاد
که هی مراقب باشی که خونشو نخوری.